Odpłatność za przedszkole i zajęcia dodatkowe

Odpłatność za przedszkole reguluje Uchwała nr XLV/658/2014 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 26 czerwca 2014 r.  w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę  Miasto Koszalin . Świadczenia w zakresie podstawy programowej są realizowane bezpłatnie w wymiarze pięciu godzin dziennie w godzinach 8-13. Opłacie podlegają dodatkowe świadczenia opiekuńczo-wychowawcze wykraczające poza podstawę programową. Za w/w świadczenia od 1 września 2013 r. rząd ustalił opłatę w wysokości nie wyższej niż 1 zł za godzinę.

Konta do opłat

Przedszkole Nr 9 ?Bursztynek?, ul. Tuwima 1, 75-444 Koszalin
(od 1 lutego 2013 r. każde dziecko ma indywidualny rachunek bankowy)
– opłata za wyżywienie i godziny płatne w przedszkolu

Rada Rodziców w Przedszkolu Nr 9, ul. Tuwima 1, 75-444 Koszalin
69 1020 2791 0000 7402 0008 6264
– opłata na Radę Rodziców (35 zł/m-c)